Data protection

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Az Expatriates’ Services Trust Kft. (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 18-22., A. ép.  8. em. 806., adószám: 11753173-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Expatriates’ Services Trust Kft. üzleti tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://expatserv.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

 

Név: Expatriates’ Services Trust Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. ép. 8. em. 806.

E-mail: info [at] expatserv [dot] hu

Telefon: +36 1 878 07 10

 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

1.      „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.      „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.      „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4.      „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

5.      „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

6.      „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

7.      „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

 

a)     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)      az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)     pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)       kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

 

ADATKEZELÉSEK

 

A RELOKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Munkavállaló/Kirendelt külföldi adatai

E-Mail cím

Telefonszám, Mobil telefonszám

Vezeték-és keresztnév

Leánykori név

Anyja leánykori vezeték és keresztneve

születési hely és idő

Külföldi hivatalos cím

Magyarországi cím

Állampolgárság

Családi állapot

Útlevélszám

Útlevél kiállításának helye, ideje, lejárata

Pozíció megnevezése, (FEOR), melyet Magyarországon be fog tölteni

Munkaköri leírás

Magyarországi munkáltató

Legmagasabb iskolai végzettség

Szakképzettség

Magyarországi munkavállalás kezdete

Anyanyelv

Egyéb nyelvtudás

Fizetés összege

Lakásbérleti díj összege

Bérelt ingatlan HRSZ-a

Házassági anyakönyvi kivonat adatai

Születési anyakönyvi kivonat adatai

TAJ szám

Adóazonosító jel

Jövedelemigazolás adatai

Magán biztosítási kötvény/igazolás adatai

Munkavállaló/Kirendelt külföldi házastársának adatai

Vezeték és keresztneve

Leánykori neve

Születési helye és ideje

Anyja leánykori vezeték és keresztneve

Állampolgárság

Neme

Családi állapot

Útlevél száma, kiállításának helye, ideje és lejárata

Legmagasabb iskolai végzettség

Születési anyakönyvi kivonat adatai

Munkavállaló/Kirendelt külföldi gyermekeinek adatai

Vezeték és keresztneve

Leánykori neve

Születési helye és ideje

Anyja leánykori vezeték és keresztneve

Állampolgárság

Családi állapot

Útlevél száma, kiállításának helye, ideje és lejárata

Iskolai évfolyam

Neme

Születési anyakönyvi kivonat adatai

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Az adatkezelés célja:

                                         

Fenti adatok a Partnereinkhez érkező és elmenő külföldi munkavállalók/kirendelt munkatársak magyarországi munkavállalásához és családjuk hosszú távú tartózkodásához szükséges dokumentumok beszerzése és teljes körű szolgáltatások nyújtása (destination services).

A következő dokumentumok beszerzése/cseréje/hosszabbítása/pótlása tartozik a rendszeres idegenrendészeti szolgáltatásaink közé: munkavállalási engedély, tartózkodási engedély, regisztráció igazolás, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, jövedelemigazolás, üzleti vízumok, meghívólevél, NAV jövedelemigazolás.

 

2.      Az érintettek köre: A szerződéses partnerekhez érkező/szerződéses partnerektől elmenő külföldi munkavállaló kollegák.

 

3.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A munkaviszony megszűnését követően a partnereinkkel kötött szerződés szerinti időtartam, de legfeljebb 5 év.

4.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.      A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton a 1139 Budapest, Teve utca 18-22. A. ép. 8. em. 806.,

-          e-mail útján az info [at] expatserv [dot] hu címen,

-          telefonon a +36 1 878 07 10 számon.

 

7.      Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

 

8.      Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a megbízását teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a kért szolgáltatást elvégezni, a kért dokumentumokat beszerezni.

 

 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

1.      Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

 

2.      Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

3.      Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.  A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

4.      Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

 

5.      Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást mind számítógépes programok segítségével, mind papíralapon végzi, az adatbiztonság követelményeinek megfelelően. Az Adatkezelő e közben biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

6.      Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció védelméről és ellenőrzéséről.

 

7.      A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, az érintettek személyes adatait tartalmazó iratokat/dokumentumokat, ill. azok másolatait biztonságosan elzárva tartja.

 

8.      Ennek érdekében fokozottan ügyel arra, hogy a munkavégzés során ne maradjanak érzékeny, személyes adattal bíró dokumentumok az asztalon illetve a munkavégzés befejeztével minden dokumentum megfelelően zárt helyre kerüljön, ezzel biztosítva az adatok sértetlenségét!

 

9.      Biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

10.  Annak érdekében, hogy ne történhessen visszaélés a papíralapú személyes adatokkal, az erre jogosult személy szúrópróbaszerűen ellenőrzi az adatbiztonsági előírások betartását.

 

 

 

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

Okmány/dokumentum/engedély kiállítás

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: munkavállaláshoz és a Magyarországon való hosszú távú tartózkodáshoz szükséges engedélyek, dokumentumok kiállítása

 

2.      Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(központ)

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Telefonszám: +36 1 463 9100

migracio [at] bah [dot] b-m [dot] hu

http://www.bmbah.hu

 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Kecskeméti Kirendeltség)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 17/b.

Telefonszám: +76 481 249

migracio [at] bah [dot] b-m [dot] hu

http://www.bmbah.hu

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(központ)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +36 1 428 51 00

nav_kozpont [at] nav [dot] gov [dot] hu

http://nav.gov.hu

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

(központ)

1139 Budapest, Váci út 73/a.

Telefonszám: +36 1 350 2001

neak [at] neak [dot] gov [dot] hu

http://oep.hu

 

 

Központi Okmányiroda

1133 Budapest, Visegrádi utca 110.

Telefonszám: +36 1 550 18 19

kozponti [dot] okmanyiroda [at] 13kh [dot] bfkh [dot] gov [dot] hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/bfkh-kozponti-okmanyiroda

 

 

Kormányablak – Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat

1139 Budapest, Teve utca 1./a-c.

Telefonszám: +36 1 550 18 58

1818 [at] 1818 [dot] hu

https://kormanyablak.hu/

 

 

Fővárosi Munkaügyi Központ

1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.

Telefonszám: +36 1 477 57 00

kozponti [dot] okmanyiroda [at] 13kh [dot] bfkh [dot] gov [dot] hu

http://fovaros.munka.hu/

 

 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

1062 Budapest, Bajza utca 52.

Telefonszám: +36 1 428 96 00

foglalkoztatas [dot] fovaros [at] ffo [dot] bfkh [dot] gov [dot] hu

http://offi.hu/

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az igényelt engedély/dokumentum típusától függően, a következők közül:

 

keresztnév, vezetéknév, leánykori név, születési hely és idő, vezetékes és mobil telefonszám, e-mail cím, anyja neve, lakcím, állandó külföldi lakcím, magyarországi lakcím, állampolgárság, családi állapot, útlevél adatok (sorszám, kiállítás helye és ideje, lejárat), Magyarországon betöltendő munkahelyi pozíció, magyarországi munkáltató, végzettség, képesítés, magyarországi munkakezdés ideje, anyanyelv, beszélt nyelvek; házastárs adatai: kereszt- és vezetékneve, leánykori neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja neve, útlevél adatai (sorszám, kiállítás helye és ideje, lejárat), végzettsége; gyermek/ek adatai: kereszt- és vezetékneve, leánykori neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja neve, állampolgársága, útlevél adatai (sorszám, kiállítás helye és ideje, lejárat); fizetés összege, lakásbérleti díj összege, bérelt ingatlan HRSZ-e, házassági anyakönyvi kivonat adatai, születési anyakönyvi kivonat adatai, TAJ szám, adóazonosító jel, jövedelemigazolás adatai, magán biztosítási kötvény/igazolás adatai, üzleti utazásokra vonatkozó adatok (időpont, helyszín, szálláshely)

 

4.      Az érintettek köre: az Expatriates’ Kft. relokációs/idegenrendészeti szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi külföldi ügyfél érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: munkavállaláshoz és a Magyarországon való hosszú távú tartózkodáshoz szükséges engedélyek kiadásának elbírálása, az engedélyek/ dokumentumok kiállításához szükséges adatszolgáltatás

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az egyes adatfeldolgozók saját Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

 

 

 

Üzleti vízum ügyintézés

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: üzleti vízumok kiállítása, kiadása

 

2.      Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége: az üzleti utazás célországának  megfelelő vízum kiállítására jogosult konzuli képviselet, vízumcenter, utazási iroda

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az üzleti utazás célországának  megfelelő vízum kiállításához elvárt személyes adatok, illetve az utazás részleteire vonatkozóan megadandó  adatok

 

4.      Az érintettek köre: az üzleti utazás valamennyi résztvevője érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: a vízumkérelem elbírálása és a vízum kiállítása.

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatfeldolgozó saját belső adatkezelési szabályzata szerint.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

 

 

 

Költöztetés

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a megrendelő ingóságainak nemzetközi költöztetése

 

2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: a munkavállaló/megrendelő által kiválasztott költöztető cég

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, kontakt adatok a közvetlen kapcsolatfelvételhez.

 

4.      Az érintettek köre: A nemzetközi költöztetés szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: A költöztetés lebonyolításának előkészítése a megbízó és a költöztető cég közvetlen kapcsolatfelvételét megelőzően, az igények felmérésével és az adatok továbbításával.

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A költöztetés lebonyolításáig tart.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

 

 

Átmeneti szállás ügyintézés

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: állandó magyarországi lakcím létesítéséig átmeneti szállásfoglalás és szállás biztosítás

 

2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: a munkavállaló/megrendelő által kiválasztott átmeneti szálláshelyet biztosító intézmény

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, tartózkodás időpontjára és időtartamára vonatkozó adatok, e-mail cím, kontakt adatok a közvetlen kapcsolatfelvételhez.

 

4.      Az érintettek köre: Az átmeneti szálláshely ügyintézés szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: Az átmeneti szálláshely biztosításának előkészítése a megbízó és a szálláshelyet biztosító intézmény közvetlen kapcsolatfelvételét megelőzően, az igények felmérésével és az adatok továbbításával.

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átmeneti szálláshely ügyintézés lebonyolításáig tart.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

 

Szállítás

 

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: dokumentumok szállítása, továbbítása

 

2.      Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

 

GDA Hungary Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14.
Telefonszám: +36 1 769 26 61

info [at] gdahungary [dot] hu

www.gdahungary.hu

 

 

Iszkiri Kft.

1077 Budapest, Izabella utca 3/b.

Telefonszám: +36 1 343 13 30

info [at] iszkiri [dot] hu

www.iszkiri.hu

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: +36 1 767 82 00

ugyfelszolgalat [at] posta [dot] hu

www.posta.hu

 

továbbá a megbízókkal/partnerekkel szerződéses kapcsolatban álló, ill. az általuk igénybe vett további futárszolgálatok és szállítók

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: feladó neve, címe, szállítási név, szállítási cím, kontakt telefonszám

 

4.      Az érintettek köre: a szállítandó dokumentumok címzettjei, feladói és a szállított dokumentumokban személyes adatokkal szereplő valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: dokumentumok szállítása, továbbítása az adatkezelő és megbízói, valamint adatfeldolgozói között.

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatfeldolgozó belső Adatakezelési Szabályzata szerint.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

 

 

 

 

Tárhely-szolgáltatás

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás az expatserv.hu és az estrelocation.hu weboldalon

 

2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Tárhely szolgáltató: Cyber Systems Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 12951233-2-41

 

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

expatserv.hu esetében: az érintett által a contact form/kapcsolatfelvételi űrlapon megadott valamennyi személyes adat

estrelocation.hu esetében: az érintett által a felületre feltöltött valamennyi személyes adat és dokumentum

 

4.      Az érintettek köre: Az expatserv.hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő valamennyi érintett, illetve az estrelocation.hu weboldalon regisztráló és személyes adatait/dokumentumait feltöltő valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: az expatserv.hu weboldal (ill. a kapcsolatfelvételi űrlap) elérhetővé tétele és megfelelő működtetése, ill. az adatkezelő és egyes partnereihez érkező munkavállalók közötti online információ áramoltatás biztosítása az estrelocation.hu weboldal megfelelő működtetése révén .

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

1.        Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2.        A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3.        A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4.        A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

2.      Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

3.      Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalon közhasznú információk megosztása, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

4.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

1.        Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.        Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

3.        E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.        Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.        A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

1.      A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

2.      A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3.      A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 

 

 

4.      Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6.      Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

7.      A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

8.      Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9.      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belültájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)     a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

b)     a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

c)      fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

d)     az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu

 

 

 

ZÁRSZÓ

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-          16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Contact us

Expatriates Services Trust Kft.

Hungary 1138 Budapest, Danubius utca 6. V/1

Phone: +36 1 878 0710

Fax: +36 1 878 0712

Mobile: +36 30 692 4884

Email: info [at] expatserv [dot] hu

Send us a message

Undersigned, by clicking this box- based on General Data Protection Regulation Article 6 paragraph (1) a) and Article 7 – herewith I agree, that the data handler can use my personal data according to the Terms of GDPR and EST Relocation’s Data Management Policy.
I notice that based on GDPR Article 7 Paragraph (3) I can withdraw my consent anytime.
For more information visit http://www.expatserv.hu/data-protection

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.